Good Time Hotel Miami

Rooms:
601 Washington Avenue Miami Beach, Florida 33139